Een selectie uit de opdrachten:

Projectbegeleiding gem. Zutphen - Isendoorncollege: wijk van de toekomst
Een leerlingenteam van Het Isendoorn College is de uitdaging van de gemeente Zutphen aangegaan om in het project Zutphen van de toekomst (gasloos wonen) samen te werken en een bijdrage te leveren.
De leerlingen werken mee aan een energiescan voor het Voorsteralleekwartier-Noord / Berkelpark en helpen bij het maken van een informatief filmpje voor jongeren over dit onderwerp.
Opdrachtgever: gemeente Zutphen.
I.s.m. Educatiepunt Zutphen.

Training 'Klantreis' - Customer Journey
De lokale energiecoöperatie ZutphenEnergie bouwt aan een lokale community. De werving en binding van klanten is mede voor haar bedrijfsvoering een belangrijk speerpunt. Met de training 'Klantreis' is de coöperatie meer bewust geworden van de fasen die haar klantgroepen doorlopen bij aankopen en de contactmomenten daarbij.
Opdrachtgever: coöperatie ZutphenEnergie.

Advies bestemming middelen Innovatiefonds Cambio
De Stichting Enterprise Innovatiefonds Buurtbeheer is ontstaan vanuit Cambio. Cambio is een buurtbeheerbedrijf in Deventer, onderdeel van Circulus-Berkel. De Stichting wil de duurzame leefbaarheid in Deventer ondersteunen met aandacht voor bewonersparticipatie en reïntegratie. Het advies is tot stand gekomen vanuit een bottum up benadering. Projecten vanuit, voor en door de Deventer samenleving.
Opdrachtgever: Stichting Enterprise Innovatiefonds Buurtbeheer.
I.s.m. Van Veen Raad en Daad.

Bedrijfsplan ZutphenEnergie
De lokale energiecoöperatie ZutphenEnergie staat op het kantelpunt om van een burgerinitiatief de overstap te maken naar een meer bedrijfsmatige organisatie. Het bedrijfsplan is in een aantal bijeenkomsten met het bestuur en de bedrijfsleider-coördinator van ZutphenEnergie inhoud gegeven en in nauwe samenspraak opgesteld.
Opdrachtgever: coöperatie ZutphenEnergie.
I.s.m. Van Veen Raad en Daad.

Pilotproject basisscholen: stimuleren afkoppelen hemelwaterafvoer
Pilotproject 'Expeditie hemels water: van het dak in de …' bij een aantal basisscholen te Zutphen. Gericht op afkoppelen hemelwater basisscholen; educatie rond het thema en communicatie naar ouders en omwonenden als opstap naar wijkgerichte aanpak in het kader van de 'klimaatbestendig stad'. Het ontwikkelde en uitgevoerde project is als 'impactproject' geselecteerd vanuit het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.
Opdrachtgever: gemeente Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel
I.s.m. de passie-fabriek

Bewonersparticipatie Moesmate, Zutphen
Ondersteuning bij het versterken en vergroten van het draagvlak in de wijk bij de dierenweide. Vergroten van de continuïteit.
Ondersteuning bij communicatie en opzet buurtactiviteit.
Opdrachtgever: coöperatie Atelier3D

Advies en conceptontwikkeling ‘energiewinkel-concept’
Adviesrapport voor de lokale duurzame energie-coöperaties Zutphen, Lochem en Brummen om hun klanten meer en beter te bereiken. Onderbouwd vanuit diverse praktijkervaringen en in workshops samen met de lokale energiebedrijven en stakeholders richting gegeven. Bovendien draagt het winkelconcept bij aan het maken van heldere keuzes in de bedrijfsvoering van de lokale energiebedrijven.
Opdrachtgever: Regio Stedendriehoek 
i.s.m. Mooi Informatiebeheer en CCI Consult

Energiebesparing binnenstad Zutphen: winkeldeuren
Projectmanagement project ‘winkeldeuren’ ; energiebesparing ondernemers binnenstad Zutphen.
80% (275) van de Binnenstadwinkeliers hebben aan dit project deelgenomen. Een eerste stap in bewustwording is bereikt. Uit scans blijkt nog een veel groter besparingspotentieel haalbaar, waar in vervolgstappen naar toe wordt gewerkt.
Opdrachtgever: coöperatie Atelier3D

Burgerparticipatie/zelfredzaamheid - brandveilig leven en wonen
Pilot ‘Samen brandveilig leven - nu en later’ voor de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) . In deze pilot is een methodiek ontwikkeld en getest, waarmee bij risicogroepen de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vergroot voor brandveilig leven.
Opdrachtgever: Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland

WeCycle campagne
Lokale coördinatie WeCycle-campage Lochem, voor het bevorderen van de inzameling van E-goed.
Opdrachtgever: Circulus Berkel

Natuurbelevingsprojecten: Natuur Bewust Brummen              
Begeleiding basisscholen in de gemeente Brummen bij ontwikkeling projecten in het kader van de regeling Natuur Bewust Brummen. De projectplannen zijn gericht op natuurbeleving op of nabij het schoolplein, met betrokkenheid van ouders, buurtbewoners en diverse lokale organisaties.
Opdrachtgever: gemeente Brummen